Paměť a dějiny totalitních režimů

The Institute for the Study of Totalitarian Regimes

Hlavním posláním projektu Paměť a dějiny totalitních režimů je sběr, zpracování a archivace výpovědí přímých svědků důležitých událostí československé historie, souvisejících s posláním Ústavu pro studium totalitních režimů. Sebrané výpovědi pamětníků jsou využívány k publikačním a vzdělávacím aktivitám Ústavu a jsou zdrojem určeným široké veřejnosti. K cílovým skupinám projektu patří například českoslovenští občané internovaní v sovětských pracovních táborech, příslušníci minoritních církví perzekuovaných v letech 1948–1989, účastníci III. odboje a odporu, zahraniční účastníci protestů proti okupaci Československa v roce 1968 a další. Natáčení pamětníků probíhá podle aktuálních záměrů Ústavu (výzkumný projekt, publikace, výstava, konference, výročí) i nahodilých situací (pobyt pamětníka na území ČR, přednáška pamětníka, zdravotní stav pamětníka). Rozhovor s pamětníkem je v ideálním případě veden v průběhu několika návštěv. Jeho délka závisí na zkušenostech tazatele a vypravěčských schopnostech, zdravotním stavu a životních osudech pamětníka. Videozáznam rozhovoru je uložen v archivu Ústavu. Ukázky rozhovorů a dalších sebraných dokumentů se průběžně zveřejňují na internetových stránkách Ústavu společně se stručným životopisem dotazovaného, sestaveným z informací poskytnutých dotazovaným i z externích zdrojů. Dle aktuálních projektů Ústavu jsou nahrávky doslovně přepisovány a dále zpracovávány.

Popis autorských práv

Příběhy pamětníků, texty, fotografie, obrázky, zvukové záznamy, audiovizuální záznamy a jakákoli jiná autorská díla vytvořená v rámci projektu Paměť a dějiny totalitních režimů a zveřejněná na internetových stránkách www.pametnaroda.cz (dále jen „autorská díla“) jsou jednotlivě a jako celek chráněna autorským právem jako autorská díla v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“). Obsah databází nacházejících se na internetových stránkách www.pametnaroda.cz je chráněn jako dílo souborné a je možné jej využívat pouze v souladu s autorským zákonem za účelem přístupu a běžného užívání obsahu databáze. Podmínkou oprávněného užití autorských děl (nebo jejich částí) zveřejněných na webové stránce www.pametnaroda.cz je získání licence od organizace POST BELLUM, z.ú., se sídlem Španělská 1073/10, Praha 2, IČ: 26548526 (dále jen „POST BELLUM“). Za tímto účelem nás, prosím, kontaktujte na e-mailu: info@postbellum.cz Není-li s organizací POST BELLUM na základě písemné licenční smlouvy dohodnuto jinak, je možné autorská díla (nebo jejich části) užívat pouze pokud takové užití není v rozporu s běžným způsobem užití a ani jím nejsou nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autora, a to zejména následujícími způsoby: • užívat autorské dílo (nebo jeho část) pro osobní potřebu fyzické osoby, pokud účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu; • užívat výňatky (úryvky) autorského díla v odůvodněné míře ve svém samostatném díle nebo pro účely vědecké či odborné tvorby, pokud takové užití bude v souladu s poctivými zvyklostmi, zásadami citování autora a zdroje a jsou použity pouze v rozsahu vyžadovaném konkrétním účelem; • užívat autorské dílo (nebo jeho část) při vyučování pro ilustrační účel nebo při vědeckém výzkumu, jejichž účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a to v rozsahu odpovídajícímu sledovanému účelu; • užívat autorské dílo (nebo jeho část) ve spojitosti se zpravodajstvím týkajícím se aktuálních událostí, a to v rozsahu odpovídajícím informačnímu účelu, a to spolu s uvedením jména autora a odkazem na zdroj www.pametnaroda.cz; • užívat autorské dílo (nebo jeho část) v odpovídající míře v periodickém tisku, televizním či rozhlasovém vysílání nebo jiném hromadném sdělovacím prostředku, a to spolu s uvedením jména autora a odkazem na zdroj www.pametnaroda.cz; • užívat autorské dílo (nebo jeho část) při školních představeních, v nichž účinkují výlučně žáci, studenti nebo učitelé školy nebo školského či vzdělávacího zařízení, pokud účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu. Neoprávněné užití autorských děl (nebo jejich částí) v rozporu s autorským zákonem může mít za následek vznik občanskoprávní, správní a trestněprávní odpovědnosti. POST BELLUM je oprávněno se domáhat namísto autora některých nároků, jako je právo na náhradu škody a na vydání bezdůvodného obohacení podle zvláštních právních předpisů.

20 pamětníků
stránka 1 / 2