Příběhy železné opony - Iron Curtain Stories

The Istrian Historical Society / The Institute for the History of the 1956 Hungarian Revolution / The Memorial to the Victims of Communism and to the Anticommunist Resistance / Johannes Gutenberg University Mainz / Post Bellum SK

Post Bellum a partnerské organizace z Německa (Univerzita Johannesa Gutenbera v Mohuči), Slovenska (Post Bellum SK), Maďarska (Ústav dějin maďarské revoluce z roku 1956), Chorvatska (Istrijská historická společnost), Rumunska (Sighetův památník oběti komunismu a odboje) provedli v rámci projektu rozhovory s několika kategoriemi pamětníků ( emigranti, převaděči, agenti zpravodajských služeb, pohraniční stráže, lidé, kteří žili poblíž hranic nebo byli přesídleni z pohraniční zóny atd.). Získaná svědectví a obrazový materiál je zveřejněn na pametnaroda.cz a rovněž představen prostřednictvím aplikace pro mobilní telefony Místa Paměti národů. Czech organization Post Bellum and partner organizations from Germany (Johannes Gutenber University Mainz), Slovakia (Post Bellum SK), Hungary (Institute of the History of the 1956 Hungarian Revolution), Croatia (Istrian Historical Society), Romania (Sighet Memorial of the Victims of Communismus and of the Resistance) made oral history interviews with several categories of witnesses (emmigrants, people smugglers, agents of Intelligence Services, border guards, ressetled groups of inhabitants, people who lived close to the border or were resettled from the frontier zone, etc.) and publish them here, in the Memory of Nations Archive. The material will be also presented via the Memory of Nations Mobile Phone Application.

Popis autorských práv

Příběhy pamětníků, texty, fotografie, obrázky, zvukové záznamy, audiovizuální záznamy a jakákoli jiná autorská díla vytvořená v rámci projektu Příběhy železné opony – Iron Curtain Stories a zveřejněná na internetových stránkách www.pametnaroda.cz (dále jen „autorská díla“) jsou jednotlivě a jako celek chráněna autorským právem jako autorská díla v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“). Obsah databází nacházejících se na internetových www.pametnaroda.cz je chráněn jako dílo souborné a je možné jej využívat pouze v souladu s autorským zákonem za účelem přístupu a běžného užívání obsahu databáze. Podmínkou oprávněného užití autorských děl (nebo jejich částí) zveřejněných na webové stránce www.pametnaroda.cz je získání licence od organizace POST BELLUM, se sídlem Španělská 1073/10, Praha 2, IČ: 26548526 (dále jen „POST BELLUM“). Za tímto účelem nás, prosím, kontaktujte na e-mailu: info@postbellum.cz Není-li s organizací POST BELLUM na základě písemné licenční smlouvy dohodnuto jinak, je možné autorská díla (nebo jejich části) užívat pouze pokud takové užití není v rozporu s běžným způsobem užití a ani jím nejsou nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autora, a to zejména následujícími způsoby: • užívat autorské dílo (nebo jeho část) pro osobní potřebu fyzické osoby, pokud účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu; • užívat výňatky (úryvky) autorského díla v odůvodněné míře ve svém samostatném díle nebo pro účely vědecké či odborné tvorby, pokud takové užití bude v souladu s poctivými zvyklostmi a pouze v rozsahu vyžadovaném konkrétním účelem • užívat autorské dílo (nebo jeho část) při vyučování pro ilustrační účel nebo při vědeckém výzkumu, jejichž účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a to v rozsahu odpovídajícímu sledovanému účelu; • užívat autorské dílo (nebo jeho část) ve spojitosti se zpravodajstvím týkajícím se aktuálních událostí, a to v rozsahu odpovídajícím informačnímu účelu, a to spolu s uvedením jména autora a odkazem na zdroj www.pametnaroda.cz; • užívat autorské dílo (nebo jeho část) v odpovídající míře v periodickém tisku, televizním či rozhlasovém vysílání nebo jiném hromadném sdělovacím prostředku, a to spolu s uvedením jména autora a odkazem na zdroj www.pametnaroda.cz; • užívat autorské dílo (nebo jeho část) při školních představeních, v nichž účinkují výlučně žáci, studenti nebo učitelé školy nebo školského či vzdělávacího zařízení, pokud účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu. Neoprávněné užití autorských děl (nebo jejich částí) v rozporu s autorským zákonem může mít za následek vznik občanskoprávní, správní a trestněprávní odpovědnosti. POST BELLUM je oprávněno se domáhat namísto autora některých nároků, jako je právo na náhradu škody a na vydání bezdůvodného obohacení podle zvláštních právních předpisů.

95 pamětníků
stránka 1 / 10