Registrace do e-badatelny

Děkujeme Vám, že jste se rozhodli zaregistrovat v e-badatelně Paměti národa. Získáte tak přístup k veškerým materiálům uloženým v digitálním archivu Paměť národa. Pro registraci prosím vyplňte registrační formulář.

Osobní údaje
Instituce
Kontaktní údaje

Mezi povolené znaky patří mezera, čárka (,), pomlčka (-), podtržítko (_) a @.

Badatel se zavazuje:

  • vystupovat v e-badatelně pod vlastním jménem,
  • využívat materiály získané v e-badatelně výhradně k vlastnímu vzdělávání, případně též k jiné vzdělávací, osvětové či jiné nevýdělečné činnosti, přičemž budu vždy respektovat autorská práva vztahující se k jednotlivým projektům,
  • řídit se zněním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
  • nezneužívat prostoru e-badatelny k politické, ideologické či jiné agitaci, zejména pak nešířit ideje a propagovat hnutí vedoucí k potlačování práv a svobod člověka (§ 404 zákona č.40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění),
  • ctít a respektovat důstojnost pamětníka, i když se ve své výpovědi může mýlit. Pro pamětníky není snadné vracet se ve vzpomínkách k dávným a nezřídka traumatizujícím zážitkům, a to se týká jak pamětníků, kteří se stali oběťmi totalitních represí, i těch, kteří se na těchto represích podíleli. Každý pamětník, který se rozhodl zanechat pro budoucí generace své (byť kontroverzní) svědectví si zaslouží jistou míru úcty a respektu,
  • dbát pokynů správců e-badatelny a řídit se jejich technickými doporučeními.


V případě porušení uvedených pravidel si správci portálu Paměť národa vyhrazují právo odejmout badateli přístup do e-badatelny. Správci portálu si vyhrazují právo změny pravidel e-badatelny. Badatel bude o případných změnách informován e-mailem.