Osudy a jazyk Moravských Chorvatů

Association of Croats in the Czech Republic

Fakt, že na jižní Moravě po staletí žili Chorvaté, je široké české společnosti dodnes poměrně málo znám, a to navzdory tomu, o jak významný historický, etnologický a lingvistický unikát se jedná. V průběhu 16. století pronikali přes Balkán do Evropy Turci. Strach, který vyvolávali, přiměl početnou skupinu chorvatského obyvatelstva vydat se na sever do těch částí habsburské monarchie, kde mohli doufat v poklidnější život. Tato migrační vlna se týkala asi dvou až tří set tisíců lidí a jejím důsledkem vznikly chorvatské komunity na území dnešního Maďarska, Rakouska, Slovenska a také na Moravě. Na Moravě Chorvaté osídlili její nejjižnější, tehdy řídce osídlené oblasti na Mikulovsku, Břeclavsku, Podluží a Hodonínsku. Postupně se asimilovali, avšak ve třech obcích na Drnholecku si udrželi svou identitu až do konce 40. let 20. století. Jednalo se o Frélichov (Frielištof, dnes Jevišovka), Nový Přerov (Nuova Prerava) a Dobré Pole (Gutfjeld). Podle sčítání lidu z roku 1930 zde žilo 1 800 osob hlásících se k chorvatské národnosti. Důležitou okolností, která zapříčinila, že Chorvaté na Drnholecku si tak dlouho uchovali svůj jazyk a své chorvatské povědomí, bylo bezesporu to, že žili mezi německým etnikem. Asimilace proto neprobíhala tak rychle jako v oblastech, kde je obklopovalo české obyvatelstvo. Po skončení druhé světové války se ráz československého pohraničí značně proměnil. Německé obyvatelstvo bylo odsunuto a podobný osud potkal po roce 1948 i Chorvaty. Komunistický režim je prohlásil za „nespolehlivé“ a rozhodl o jejich vysídlení na severní Moravu. Z původních tří vesnic byli vystěhováni do 118 obcí, což značně urychlilo proces jejich asimilace. Projekt Osudy a jazyk Moravských Chorvatů realizovalo za podpory Ministerstva kultury ČR Sdružení občanů chorvatské národnosti v ČR. Cílem projektu je zaznamenat vzpomínky a také specifický chorvatský dialekt této postupně mizející etnické skupiny.

Popis autorských práv

Příběhy pamětníků, texty, fotografie, obrázky, zvukové záznamy, audiovizuální záznamy a jakákoli jiná autorská díla vytvořená v rámci projektu Osudy a jazyk Moravských Chorvatů a zveřejněná na internetových stránkách www.pametnaroda.cz (dále jen „autorská díla“) jsou jednotlivě a jako celek chráněna autorským právem jako autorská díla v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“). Obsah databází nacházejících se na internetových stránkách www.pametnaroda.cz je chráněn jako dílo souborné a je možné jej využívat pouze v souladu s autorským zákonem za účelem přístupu a běžného užívání obsahu databáze. Podmínkou oprávněného užití autorských děl (nebo jejich částí) zveřejněných na webové stránce www.pametnaroda.cz je získání licence od organizace POST BELLUM, z.ú., se sídlem Španělská 1073/10, Praha 2, 12000, IČ: 26548526 (dále jen „POST BELLUM“). Za tímto účelem nás, prosím, kontaktujte na e-mailu: info@postbellum.cz Není-li s organizací POST BELLUM na základě písemné licenční smlouvy dohodnuto jinak, je možné autorská díla (nebo jejich části) užívat pouze pokud takové užití není v rozporu s běžným způsobem užití a ani jím nejsou nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autora, a to zejména následujícími způsoby: • užívat autorské dílo (nebo jeho část) pro osobní potřebu fyzické osoby, pokud účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu; • užívat výňatky (úryvky) autorského díla v odůvodněné míře ve svém samostatném díle nebo pro účely vědecké či odborné tvorby, pokud takové užití bude v souladu s poctivými zvyklostmi, zásadami citování autora a zdroje a jsou použity pouze v rozsahu vyžadovaném konkrétním účelem; • užívat autorské dílo (nebo jeho část) při vyučování pro ilustrační účel nebo při vědeckém výzkumu, jejichž účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a to v rozsahu odpovídajícímu sledovanému účelu; • užívat autorské dílo (nebo jeho část) ve spojitosti se zpravodajstvím týkajícím se aktuálních událostí, a to v rozsahu odpovídajícím informačnímu účelu, a to spolu s uvedením jména autora a odkazem na zdroj www.pametnaroda.cz; • užívat autorské dílo (nebo jeho část) v odpovídající míře v periodickém tisku, televizním či rozhlasovém vysílání nebo jiném hromadném sdělovacím prostředku, a to spolu s uvedením jména autora a odkazem na zdroj www.pametnaroda.cz; • užívat autorské dílo (nebo jeho část) při školních představeních, v nichž účinkují výlučně žáci, studenti nebo učitelé školy nebo školského či vzdělávacího zařízení, pokud účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu. Neoprávněné užití autorských děl (nebo jejich částí) v rozporu s autorským zákonem může mít za následek vznik občanskoprávní, správní a trestněprávní odpovědnosti. POST BELLUM je oprávněno se domáhat namísto autora některých nároků, jako je právo na náhradu škody a na vydání bezdůvodného obohacení podle zvláštních právních předpisů.